ACE論文致力于英倫論文代寫,請需要代寫歷史論文的同學和我們聯系,我們會盡力幫助您。

英國歷史年表:
公元前2000年:凱爾特人出現在布列塔尼半島。
前900年:凱爾特人出現在英格蘭;愛爾蘭文明出現。
829年:英格蘭第一個王朝——盎格魯薩克遜王朝建立。
1066年:諾曼底的征服者威廉入侵英格蘭,諾曼王朝建立。
1086年:末日審判書出版。
1190年:金雀花王朝的國王獅心王理查發動第三次十字軍東征。
1204年:諾曼地公國被兼并。
1215年:自由大憲章建立。
1337年—1453年:百年戰爭爆發。
1455年—1487年︰玫瑰戰爭。
1461年︰約克家族的愛德華四世擊敗蘭開斯特家族,約克王朝建立。
1534年︰英格蘭從羅馬教廷分離,英格蘭國教會初步成立。
1588年︰英格蘭擊敗西班牙無敵艦隊。
1620年︰五月花號抵達北美。
1642年-1649年︰英國內戰
1649年︰英國議會推翻并處死國王查理一世,由克倫威爾領導的英格蘭共和國成立。
1688年-1689年︰光榮革命。
1707年:英格蘭王國與蘇格蘭王國合并,大不列顛聯合王國成立。
1775年︰喬治三世頒布印花稅制度。
1783年︰和法國共同承認美國獨立。
1798年︰法國將軍拿破侖入侵埃及。英國海軍上將納爾遜在尼羅河戰役中擊敗法軍。
1805年︰英軍在特拉法加海戰中擊敗拿破侖。
1815年︰英軍在滑鐵盧戰役中擊敗拿破侖,導致拿破侖的百日王朝滅亡。
1837年︰英國進入維多利亞女王時期。
1914年︰第一次世界大戰爆發,參與戰事。
1918年︰在一戰中打敗德國。
1930年—1931年︰經濟大恐慌。
1939年:英國向德國宣戰,加入第二次世界大戰。
1945年:德國及日本相繼投降,二戰結束。
2005年︰發生倫敦爆炸案。

ACE論文致力于英倫論文代寫,請需要代寫歷史論文的同學和我們聯系,我們會盡力幫助您。